خانه      خانه

شاخص هم اکنون       آخرین داده دریافت شده :1399/05/13 12:00

مقدار شاخص آلاینده وضعیت سرعت باد(m/s)
2/55

روز شمار شاخص در هفته گذشته

روز شمار شاخص آلودگی تا امروز